Japan 2018

Fotoreportage van een reis naar Japan in 2018: Osaka, Kyoto, Kagoshima, Fukuoka, Hiroshima, Miyajima, Takamtsu, Naoshima, Nagoya, Takayama, Sendai, Sapporo, Nikko, Kamakura, Fujinomiya, Yokohama en Tokyo
Kansai Airport Kansai Airport Osaka Osaka Osaka Castle
Osaka Osaka - Abenas 300 Tower Osaka - Abenas 300 tower Osaka P1030663
Osaka Osaka - Dotonbori Osaka - Dotonbori Horyuji Horyuji
Horyuji Horyuji Nara Nara Nara - Grote Boeddha
Nara JAP 0848 JAP 0869 JAP 0881 Osaka
Osaka Osaka Osaka Koyasan Koyasan
Koyasan Koyasan Koyasan JAP 1076 Kyoto - Keizerlijk Paleis
Kyoto - Keizerlijk Paleis Kyoto - Keizerlijk Paleis Kyoto - Keizerlijk Paleis Kyoto - Keizerlijk Paleis Kyoto - Keizerlijk Paleis
P8650867 P8650886 P8650917 P8650945 Kyoto - Tempel van de 1000 Boeddhas
Kyoto - Tempel van de 1000 Boeddhas Kyoto - Nationaal Museum Kyoto - Nationaal Museum Kyoto Kyoto
Kyoto Kyoto Kyoto - Higashiyama Kyoto - Higashiyama Kyoto
Kyoto Kyoto Kyoto Kyoto Kyoto
Kyoto Gion Kyoto Gion Kyoto Gion Kyoto Gion Kyoto Gion
Kyoto Kyoto Kyoto Kyoto Kyoto
Kyoto Kyoto Kyoto Kyoto Kyoto
Kyoto Kyoto Kyoto Kyoto Kyoto
Kyoto Kyoto Kyoto Kyoto Gion Kyoto Gion
Kyoto Gion Kyoto Kyoto Kyoto Kyoto
Kyoto Kyoto Kyoto Kyoto Kyoto
Kyoto Kyoto Kyoto Kyoto Kyoto
Kyoto - Gouden paviljoen Kyoto - Gouden paviljoen Kyoto - Gouden paviljoen Kyoto - Ryoanji Kyoto - Ryoanji
Kyoto - Ryoanji Kyoto Kyoto Kyoto Kyoto
Kyoto Kyoto Kyoto Kyoto Kyoto
Kyoto Kyoto station Kyoto station Kyoto station Kyoto Gion
Kyoto Kyoto Kyoto Kyoto Kyoto
Kyoto Kyoto Kyoto Kyoto Kyoto
Kyoto P1050717 Kagoshima Kagoshima Kagoshima
Kagoshima Kagoshima Kagoshima Kumamoto Kumamoto
Kumamoto Fukuoka Fukuoka Fukuoka Fukuoka
Fukuoka Fukuoka Hiroshima Hiroshima Hiroshima
Hiroshima Hiroshima Hiroshima Hiroshima Hiroshima
Hiroshima Miyajima Miyajima Miyajima Miyajima
Miyajima Miyajima JAP 4518 Takmatsu Takmatsu
Naoshima Naoshima Naoshima Himeji Castle Himeji Castle
Himeji Castle Himejij JAP 4960 Nagoya Nagoya
Nagoya Nagoya Magome Tsumago Narai
Takayama Takayama Takayama Takayama Shirokawa
Shirokawa Shirokawa Sendai Sapporo Sapporo
Sapporo JAP 5610 Sapporo Sapporo Sapporo
Shinkansen P1100980 Tokyo Tokyo Yokohama
Yokohama Yokohama Yokohama Yokohama Chinatown Tokyo
Nikko Nikko Nikko Nikko Nikko
Nikko Tokyo Ueno Tokyo - Sensoji Tokyo - Sensoji Kamakura
Kamakura Kamakura Kamakura Kamakura Kamakura
Kamakura Kamakura Kamakura Kamakura Kamakura
Tokyo Ueno Fujinomiya Fujinomiya Tokyo - Sensoji Tokyo - Sensoji
Tokyo - Sensoji Tokyo Asakusa Tokyo Skytree Tokyo Tokyo
Tokyo - Hokusai museum Tokyo Tokyo Tokyo - Yurakucho Tokyo - Yurakucho
Tokyo - Yurakucho Tokyo - Yurakucho Tokyo - Yurakucho Tokyo Ginza Tokyo Ginza
Tokyo Ginza Tokyo Ginza Tokyo Ginza Tokyo Ginza Tokyo - Yasukuni
Tokyo Tokyo Ginza Tokyo Ginza Tokyo Ginza Tokyo Ueno
Tokyo Ueno Tokyo National Museum Tokyo National Museum Tokyo National Museum Tokyo National Museum
Tokyo Ueno Tokyo Ueno Tokyo Akihibara Tokyo Akihibara Tokyo Ikebukuro
Tokyo Shinjuku Tokyo Shinjuku Tokyo Shinjuku Tokyo Shinjuku Tokyo Shinjuku
Tokyo Shinjuku Tokyo Shinjuku Tokyo Tokyo Meiiji Tokyo Ueno
Tokyo Ueno Tokyo Omotesando Tokyo Omotesando Tokyo Omotesando Tokyo Omotesando
Tokyo Omotesando Tokyo Omotesando Tokyo Omotesando Tokyo Asakasa Tokyo Asakasa
Tokyo Roppongi Tokyo Roppongi Tokyo Roppongi Tokyo Roppongi Tokyo - Edo museum
Tokyo - Edo museum Tokyo - Shibuya Tokyo - Shibuya Tokyo Shibuya Tokyo Shibuya
Tokyo Shibuya Tokyo Shibuya P1140901