White House

Washington_1996-17 ASCII
1 Washington_1996-17 ASCII
Washington_1996-33 ASCII
2 Washington_1996-33 ASCII
Washington_1996-35 ASCII
3 Washington_1996-35 ASCII
Washington_1996-37 ASCII
4 Washington_1996-37 ASCII
Washington_1996-38 ASCII
5 Washington_1996-38 ASCII